2010-09-14

රත් පැහැයෙන් වර්න ගැන්වු


රත් පැහැයෙන් වර්න ගැන්වු ඔබේ ප්‍රධාන දොර‍ටුව පරිසරයේ ශක්තිය ඔබේ නිවසට කැදවාගන්නට කදිම ආරාධනාවක් බදුයැයි පැවසෙනවා.